Medarbeider i Skjærgårds LIVE

 

INNLEDNING

Dette dokumentet er ment å skulle si noe om hva vi tenker om medarbeiderskap i Skjærgårds LIVE. Det gir tips til og retning for hvordan vi forvalter medarbeiderskap i vår organisasjon.

Lederskap er viktig i dette arbeidet, og det er opp til enhver med lederansvar i organisasjonen å forvalte sitt ansvar i tråd med dette dokumentet.

 

GRUNNLEGGENDE HOLDNING

«Skjærgårds LIVE er en mangfoldig organisasjon som er opptatt av at det som samler oss er større enn det som skiller oss. Vi står sammen i troen på Jesus Kristus korsfestet og oppstått, og har fem verdier vi styrer etter: samlende, utrustende, Jesus-fokusert, kreativ og inspirerende. Dette er vi stolte av, og dette er verdier vi forventer at våre medarbeidere følger».

Dette er Skjærgårds LIVE sin grunnleggende holdning i spørsmål om teologi. Den er førende for hva vi tenker om medarbeiderskap.

 

GRUNNPRINSIPP

Skjærgårds LIVE har to grunnprinsipp:

 

1: Vi fokuserer på det som forener alle kristne

Vår organisasjon er mangfoldig, og blant medlemmene og i lokallagene våre finner vi mange forskjellige holdninger til forskjellige teologiske spørsmål. Felles for oss alle er ønsket om å peke på Jesus som verdens frelser og å skape gode og trygge arenaer for unge mennesker. Vi er opptatt av å fokusere på det som samler alle kristne. Det betyr også at vi velger å ikke ta side i spørsmål som skaper konflikt mellom kristne, og at vi ønsker å møte både mennesker og vanskelig spørsmål med åpenhet, ydmykhet og respekt. Vi tror det som forener oss er både mye større og mye viktigere enn det som skiller oss.

Vi står sammen i troen på en korsfestet og oppstanden Herre, og at Jesus er den som frelser oss. Vi står sammen i denne troen – ikke fordi vi mener det samme om alle ting eller lever livene våre likt. Ikke fordi det er enkelt å alltid respektere hverandres forskjeller. Ikke fordi vi tolker alle Bibelens tekster likt. Vi står sammen fordi vi deler den samme tro i våre hjerter: Troen på Jesus som vår frelser. Denne troen forener oss.

Vi velger å ikke fokusere på temaer der kristne er uenige. Eksempler på dette kan være: Dåpssyn, nattverdsyn, syn på homofili, syn på Israel, partipolitiske vurderinger. Noen vil mene at dette er temaer som er så sentrale at uenighet her splitter enheten i Guds kirke på jorden. Det mener ikke vi – og vi ønsker heller ikke å sette fokus på det. Noen vil kanskje hevde at dette er en feig holdning. Vi mener at dette er nødvendig for at vi skal kunne gjøre det vi VIL gjøre, nemlig å sammen peke på Jesus.

 

2: Våre sammenhenger skal være trygge for alle som deltar

Det er selvsagt for oss at alle deltakere og medarbeidere skal være trygge. Vi vil lage rammer som er gode for både deltakere og medarbeidere og som ivaretar sikkerheten til alle.

Vi anbefaler rammer som legger opp til

 • At ingen leder/medarbeider er alene med en medarbeider/deltaker bak lukket dør
 • At ingen medarbeider er alene med kasse/kontanter
 • God kompetanse i medarbeiderstaben i førstehjelp og krisehåndtering
 • Forsvarlig behandling av personinformasjon (Vi har utarbeidet egne rutiner for dette)

Det følgende er selvsagt for medarbeidere når de bidrar på våre arrangementer og møter:
(negativt formulert)

 • Ingen rusmidler
 • Ingen vold
 • Ingen overgrep – seksuelle, fysiske, åndelige
 • Ingen seksuell kontakt mellom medarbeider og deltaker
 • Ingen nedsettende omtale av andre
 • Ikke noe stygt språk

(positivt formulert)

 • Rusfrie festivaler og arrangementer
 • Omtenksomhet i møte med andre
 • Rammer som gir trygghet for alle delaktige
 • Positiv holdning til tro
 • Positiv holdning til mennesker – og at mennesker er forskjellige
 • Positiv omtale av andre
 • Oppbyggelig språk

Personer som ikke retter seg etter dette vil ikke kunne være medarbeidere.
Alle medarbeidere forventes å bygge opp under en kultur som ivaretar dette.

 

LOKALLAG OG SAMARBEIDSPARTNERE

Lokallag er selvstendige enheter i Skjærgårds LIVE. Skjærgårds LIVE er en organisasjon med stor variasjon blant lokallagene, både når det gjelder arrangementstyper, profil og fokus.

Når det gjelder samarbeid med andre organisasjoner er vårt utgangspunkt at vi samarbeider med alle som deler vår visjon. I tilfeller der vi er uenige teologisk vil vår grunnholdning være pragmatisk. Vi vil legge til rette for at vi skal kunne samarbeide om konkrete prosjekter og arrangement, selv om vi i enkelte spørsmål er uenige.

Det er uansett en forventning om at lokallag og samarbeidspartnere lar våre to grunnprinsipp være førende for deres tanker om og valg av medarbeidere.

 

MEDARBEIDER

Medarbeider, leder, frivillig, ansatt

En medarbeider er en person som har en rolle og/eller har fått ansvar for en (konkret) oppgave på et eller flere av våre arrangementer.

En leder er en medarbeider med særlig ansvar.
En frivillig er en ubetalt medarbeider.
En ansatt er en betalt medarbeider.

 

Hvem kan være medarbeider?

Da Jesus kalte sine disipler valgte han mennesker med svært forskjellig bakgrunn og forutsetninger – og de fikk vokse med oppgavene. Felles for dem var møtet med og – etter hvert – troen på den oppstandne Jesus Kristus. Dette eksempelet ønsker vi å følge. Vi tror ikke det finnes perfekte medarbeidere. Derimot tror vi at alle mennesker er underveis og at ethvert møte med den levende Jesus Kristus vil trekke oss nærmere ham og nærmere livet Gud har for hver av oss.

 

Hvordan velger vi medarbeidere?

Nærmeste overordnede leder har ansvar for kvalitetssikring av medarbeidere. Styreleder er den som har øverste ansvar i et lokallag.

Som tommelfingerregler

 • ønsker vi at nye medarbeidere skal være kjent/anbefalt av minst én øvrig medarbeider
 • anbefaler vi at man innhenter to uavhengige referanser på den aktuelle medarbeideren
 • tenker vi at hvis man er i tvil, spør man én til, enten en referanse til eller en leder i systemet om hans/hennes vurdering.
 • Ved tvil: Spør din ansvarlige leder

 

Våre verdier skal formidles til alle våre medarbeidere i god tid før arrangement

Det er nærmeste leders ansvar at dette blir gjort.

 

FORVENTNINGER TIL MEDARBEIDERE

Vi har forventninger til våre medarbeideres oppførsel og lojalitet når de utfører oppgaver på våre arrangementer.

 

Gradert forventning

Det er forskjell på ansvar – og tilsvarende forskjell på forventningene til medarbeiderne. Vi har medarbeidere med mange ulike oppgaver, og vi har ulike forventninger til medarbeidere med ulike typer oppgaver. For eksempel stilles det andre forventninger til festivalledere og forkynnere enn til de som hjelper til som parkeringsvakt, med dovasking eller kakebaking. Vi ønsker at alle som vil skal kunne bidra på en eller annen måte i vår organisasjon, og det er viktig for oss å finne oppgaven hver enkelt person er best egnet til og at medarbeidere får den oppfølgingen de trenger. 

 

Forhold til egen tro

I Jesu disippelflokk finner vi personer med svært forskjellig bakgrunn, offentlig anseelse og personlig utrustning. Vi tror det er plass til alle. Vi tror Jesu innbydelse til sine første disipler (Kom og se!, Joh. 1, 36) gjelder alle.

Vi tror det er et bibelsk prinsipp at praksis og tro er parallelle spor. Jesus sendte disiplene ut i arbeid lenge før de hadde forstått dybden og bredden av hvem Jesus var (og er). Vi leser historien om disiplene som en lang rekke av prøving, feiling, oppgjør og ny start. Troen deres vokser parallelt med deres gjerning.

Vi spør ikke om våre medarbeidere har rett tro, om de tror nok, er innafor nok, er gode nok. Vi spør om de har nysgjerrigheten, blikket eller fokuset rettet mot Han som er kilden til tro.

For ledere og personer med lære- eller forkynneransvar er det naturlig at vi også forventer at man med liv og ord peker i retning av troens kilde: Jesus Kristus død og oppstått. Vi forventer også at det som blir formidlet er i tråd med vår grunnholdning: Vi fokuserer på det som samler alle kristne (Se eget punkt).

Som tommelfingerregler

 • tenker vi at det er en ledelsesutfordring å finne rett person til rett oppgave
 • forventer vi at medarbeidere følger reglene som er satt for det enkelte arrangement
 • forventer vi at medarbeidere er lojale mot og opptrer i forståelse for verdigrunnlaget til Skjærgårds LIVE (sentralledd og/eller lokallag)
 • tenker vi at det skal sitte langt inne å nekte en person å være medarbeider. Praktiske hensyn (for eksempel at en medarbeider krever mer oppfølging enn man har kapasitet til å gi) eller holdninger som bryter med organisasjonens verdier er gyldige grunner til å si nei
 • forventer vi at medarbeider ikke har saker på rullebladet

 

KONSEKVENSER FOR ANDRE BIDRAGSYTERE

Talere/seminarholdere

Vi vil ha talere som deler vårt grunnsyn og våre verdier. Som grunnprinsipp vil vi at det som formidles fra våre scener skal ha fokus på det som samler alle kristne.

Kommentarer som antyder at man tar side i spørsmål som skaper konflikt mellom kristne er uønsket.

Vi ønsker et bredt spekter av talere. Samtidig er vi bevisst at valg av talere (indirekte) vil kunne oppfattes som en legitimering av standpunkt vi ikke ønsker å ta. Det betyr at vi bør vise varsomhet ved vurderingen av talere som oppfattes som kontroversielle. Det gjelder både med tanke på hvem de er og hvordan de lever, og med tanke på hvilke meninger de har.

Våre verdier skal formidles til alle talere i god tid før arrangementet de skal delta på.

 

Artister

Vi ønsker artister som definerer seg som kristne og som fremmer kristent liv. Vår forståelse av hva som fremmer kristent liv er raus.

Artisters fremtreden på våre arrangementer skal være i tråd med vårt grunnsyn og våre verdier.

Våre verdier skal formidles til alle artister i god tid før arrangementet de skal opptre på.

 

Standsutstillere og økonomiske støttespillere

Vi anbefaler utstillere og støttespillere som støtter og bygger opp under Skjærgårds LIVE sin visjon og verdier. Vi ønsker at våre arrangementer ikke skal bygge opp under økt kjøpepress eller kommersialisering. Vi anbefaler å si nei til sponsorer med en forretningsprofil som går på tvers av Skjærgårds LIVE sine verdier.

Standsutstillere og økonomiske støttespillere bør i god tid før arrangementet få informasjon om profilen til og verdiene arrangementet bygger på.

 

TVILSTILFELLER

Dersom man er i tvil om en medarbeider, taler, artist eller standsutstiller faller inn under Skjærgårds LIVE sine verdier og retningslinjer skal spørsmålet rettes oppover i systemet. Terskelen for å spørre skal være lav. En medarbeider spør sin leder. Øverste leder for arrangementet spør styret. Staben i Skjærgårds LIVE kan også kontaktes ved tvilstilfeller.