Vedtekter

VEDTEKTER for organisasjonen ”Skjærgårds LIVE”
Vedtatt på stiftelsesmøtet på Risøya den 1. juli 2008.
Endringer vedtatt av Landsmøtet i Oslo den 19. mars 2011.

 

Vedtekter Skjærgårds LIVE

 

1. BASIS

1.1 Skjærgårds LIVE er en selvstendig, frivillig organisasjon som består av enkeltpersoner som tilslutter seg foreningen ved aktiv innmelding og opprettholder sitt medlemskap i tråd med foreningens vedtekter.

1.2 Skjærgårds LIVE er åpen for alle som vil bidra til foreningens formål.

1.3 Skjærgårds LIVE bygger på et kristent menneskesyn og verdigrunnlag og et evangelisk trosgrunnlag med Bibelen som eneste rettesnor for liv og lære.

2. FORMÅL

2.1 Skjærgårds LIVE skal fremme kristent liv blant ungdom gjennom sang, musikk, kunstneriske uttrykk, aktivt fritidsliv og fellesskapsbyggende tiltak.

2.2 Skjærgårds LIVE skal gi kristne ungdommer positive muligheter til å styrke sitt kristne liv og formidle det til andre.

2.3 Skjærgårds LIVE skal gi ungdom mulighet til å møte det kristne budskapet i en form som de forstår og kjenner seg tiltrukket av.

2.4 Skjærgårds LIVE skal fremme rusfrie kultur- og ungdomsmiljø og arbeide holdningsskapende og forebyggende for å redusere forbruk og skader av rusmidler. Alle Skjærgårds LIVE-aktiviteter skal være rusfrie arenaer.

2.5 Skjærgårds LIVE vil fremme åndsliv, kreativitet, skaperevne, respekt og trosfrihet, og har en allmennyttig og kulturell samfunnsfunksjon.

2.6 Skjærgårds LIVE er en ikke-kommersiell organisasjon.

3. VIRKSOMHET

3.1 Skjærgårds LIVE har som en hovedoppgave å legge til rette for aktiviteter som fremmer organisasjonens formål.

3.2 Skjærgårds LIVE skal aktivt støtte opp om og samarbeide med Stiftelsen Skjærgårdsgospel.

3.3 Skjærgårds LIVE skal videre skaffe ressurser til aktiviteter og prosjekter som fremmer organisasjonens formål.

3.4 Skjærgårds LIVE har ved stiftelsen hovedsete i Kragerø kommune (Norge) med frihet til å flytte hovedsete til annen kommune i Norge.

4. ORGANISERING

4.1 Medlemskap

4.1.1 Medlemskap i Skjærgårds LIVE er åpent for alle uavhengig av alder, kjønn, etnisitet eller trosbekjennelse, og forutsetter tilslutning til foreningens basis og formål gjennom innbetalt kontingent i henhold til vedtektene og vedtak i generalforsamlingen.

4.1.2 Medlemmer opptas ved tilslutning til foreningens basis og formål gjennom innbetaling av kontingent.

4.1.3 Oppsigelse av medlemskap skjer ved skriftlig melding til landsstyret eller ved unnlatelse å innbetale kontingent.

4.1.4 Ingen medlemmer har rett til å få tilbake innbetalt kontingent, formue eller forvaltningsmidler fra foreningen.

4.1.5 Medlemskontingentens størrelse fastsettes av landsstyret etter fullmakt fra landsmøtet.

4.1.6 Sentralstyret kan vedta kontingentfritak eller redusert kontingentsats for enkeltpersoner eller grupper av enkeltpersoner.

4.2 Lokale og regionale organisasjonsledd.

4.2.1 Ved innmelding knyttes hvert medlem til det lokallag som er nærmest bostedsadresse dersom ikke annet opplyses spesielt. Tilslutning til lokallag kan også skje ved direkte innmelding i ett eller flere lokallag.

4.2.2 For å være medlem av et lokallag, må man ha gyldig medlemskap i Skjærgårds LIVE sentralt. Ved medlemskap i flere lokallag, må det betales sentral minimumskontingent for hvert gyldige medlemskap. Det kan ikke tegnes flere medlemskap for én person i samme lokallag.

4.2.3 Lokallag av Skjærgårds LIVE regnes som lokale selvstendige organisasjonsledd i den kommunen de har sin hovedvirksomhet og/eller adresse.

4.2.4 Lokallag av Skjærgårds LIVE anerkjenner sentrale vedtekter for Skjærgårds LIVE og vedtar standardiserte vedtekter for lokallag evt. får sine særlover godkjent av sentralstyret i Skjærgårds LIVE.

4.2.5 Lokallag kan kreve lokal kontingent som betingelse for medlemsfordeler og rettigheter i lokallaget.

4.2.6 Lokallag har selvstendig økonomi og sender årlig rapport til Skjærgårds LIVE sentralledd i tråd med gjeldene retningslinjer.

4.2.7 Ved oppløsning av lokallag, skal de lokale vedtekter fastsette fordeling av verdier.

4.2.8 Landsstyret kan opprette regionale ledd i Skjærgårds LIVE dersom de ser det som tjenelig for organisasjonen. Ved opprettelse av regionale ledd vil lokallag i en region eller et fylke automatisk tilhøre det regionale ledd av Skjærgårds LIVE som er mest nærliggende.

4.3 Landsmøtet

4.3.1 Landsmøtet er Skjærgårds LIVE sin høyeste besluttende myndighet, og består av registrerte betalende medlemmer.
Landsmøtet er beslutningsdyktig med de representanter som har møtt ved åpning av forhandlingene.

4.3.2 Innkalling:
a) Landsmøtet innkalles av landsstyret minst én gang hvert andre kalenderår med minst seks ukers varsel. Innkallingen gjøres allment kjent på organisasjonens hjemmesider.
b) Med innkallingen skal følge virksomhetsrapport med revidert regnskap samt orientering om øvrige saker med forslag til vedtak.
c) Alle medlemmer kan foreslå for styret å innkalle til ekstraordinært landsmøte. Dersom mer enn 30 % av de betalende medlemmene krever det, skal styret innkalle til generalforsamling innen 8 uker fra kravet er mottatt av styreleder.

4.3.3 Oppgaver:
a) Velge landsmøtets ordstyrer, sekretær, protokoll-underskriver(e) og tellekorps, samt godkjenne innkalling og forretningsorden.
b) Behandle og godkjenne virksomhetsrapport og revidert regnskap.
c) Behandle og vedta virksomhetsplan for kommende periode.
d) Velge styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer og revisor
e) Behandle saker som landsstyret fremmer for landsmøtet.
Saker som ønskes behandlet, sendes styret som fremmer saken for landsmøtet med forslag til vedtak.
f) Landsmøtet gir styret fullmakt til å egengodkjenne årsmelding og revidert årsregnskap mellom hvert landsmøte og presentere dette for medlemmene og landsmøtet.

4.3.4 Stemmerett: Alle medlemmer som har bekreftet sitt medlemskap for inneværende år innen åpningen av landsmøtet, har møte-, tale- og stemmerett.

4.4 Landsstyret:
Skjærgårds LIVE ledes av et landsstyre valgt av landsmøtet.
Landsstyret er organisasjonens øverste valgte myndighet, og fungerende myndighet mellom landsmøtene.

4.4.1 Landsstyrets sammensetning:
a) Landsstyret består av 4 valgte styremedlemmer, inkludert styreleder, alle valgt for en styreperiode på inntil 2 år, eller til neste landsmøte. Alle styremedlemmer kan gjenvelges for flere perioder.
Valgkomiteen skal jobbe for at 50% av styremedlemmene ved hvert valg blir sittende over til neste styreperiode for å tilstrebe kontinuitet. I tillegg utnevner Stiftelsen Skjærgårdsgospel et ordinært styremedlem med personlig varamedlem. Stiftelsens styrerepresentant kan ikke med sin stemme utgjøre blokkerende mindretall. Stiftelsens styrerepresentant er heller ikke inhabil i saker som vedrører Stiftelsen Skjærgårdsgospel eller samarbeid med Stiftelsen.
b) Styreleder velges i eget valg for hele styreperioden. For øvrig konstituerer landsstyret seg selv med nestleder, sekretær og økonomiansvarlig.
c) Det velges 2 varamedlemmer for hele styreperioden.
d) Ved permanent frafall fra landsstyret, kan landsstyret supplere seg selv i styreperioden. e) Landsstyret nedsetter, etter innspill fra lokallagsstyrenes ledere. en valgkomité på 3 personer i forkant av landsmøtet som skal foreslå kandidater til landsstyret for landsmøtet.

4.4.2 Landsstyrets oppgaver:
a) Innkalle til, forberede og følge opp vedtak fra landsmøtet.
b) Lede organisasjonens virksomhet i tråd med landsmøtets vedtak og evt. ansette medarbeidere.
c) Godkjenne eller avvise søknad om medlemskap.
d) Representere foreningen overfor myndigheter og andre enheter.

4.4.3 Landsstyret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer inkl. varamedlemmer deltar i styremøtet med tale- og stemmemulighet.

4.4.4 Landsstyret søker konsensus ved avgjørelser. Alle styresaker avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet, har styreleder dobbeltstemme.

4.5 Arbeidsutvalg

4.5.1 Landsstyret kan nedsette et arbeidsutvalg bestående av styreleder og minst 2 styremedlemmer/varamedlemmer, samt ressurspersoner ved behov.

4.5.2 Arbeidsutvalget (AU) kan fatte vedtak på vegne av landsstyret når minst 2 valgte styremedlemmer deltar i møtet med tale- og stemmerett.

4.5.3 Landsstyret kan overprøve AUs vedtak ved å kreve saken behandlet på nytt i ordinært styremøte.

4.6 Komiteer, utvalg og representasjoner

4.6.1 Landsstyret kan opprette underkomiteer/utvalg for å ivareta organisasjonens formål i tråd med vedtatte planer. Disse rapporterer til landsstyret.

4.6.2 Styreleder eller den landsstyret utnevner, representerer Skjærgårds LIVE overfor private og offentlige aktører.

4.6.3 Styreleder eller nestleder samt evt. daglig leder har hver for seg selvstendig signaturrett for organisasjonen og kan binde organisasjonen ved rettshandlinger.

4.7 Administrasjon

4.7.1 Skjærgårds LIVE kan opprette et sekretariat med ansvar for virksomheten overfor medlemmer, lokallag og nasjonale og internasjonale kontakter.

4.7.2 Sekretariatet kan ledes av daglig leder.

4.7.3 Landsstyret kan inngå avtaler om kjøp av sekretariat-tjenester eller foreta egne ansettelser.

5. PROTOKOLLER

5.1 Det skal føres protokoll fra Landsmøtet, styremøter og AU-møter med saksnummer og vedtak.

5.2 Protokoll fra Landsmøtet signeres av Landsmøtets sekretær og visesekretær og godkjennes av to av landsmøtets valgte representanter. Den gjøres deretter tilgjengelig for medlemmene.

5.3 Protokoller fra Styremøter og AU-møter signeres av møtets sekretær og godkjennes av landsstyret etter gjeldende rutine. Godkjenning protokolleres i påfølgende protokoll.
Styreprotokollene oppbevares og arkiveres av landsstyret eller sekretariatet.

6. ØKONOMI

6.1 Virksomheten i Skjærgårds LIVE finansieres primært ved medlemskontingent, gaver og sponsormidler, samt inntekter fra aktiviteter.

6.2 Landsstyret og/eller sekretariatet har ansvar for å kartlegge og gjøre bruk av andre private og offentlige tilskuddsordninger og finansieringsordninger.

7. VEDTEKSENDRING

7.1 Forslag til endringer av vedtekter sendes landsstyret minst 2 måneder før Landsmøtet, behandles av landsstyret og sendes medlemmene senest 1 måned i forveien.

7.2 Endringer av vedtekter kan gjøres av Landsmøtet med 2/3 flertall.

8. OPPLØSNING

8.1 Oppløsning av Skjærgårds LIVE kan vedtas av Landsmøtet med 2/3 flertall, etter at landsstyret har vedtatt å innkalle til oppløsende Landsmøte.

8.2 Gjenværende midler, verdier og eiendeler fordeles først av landsstyret i tråd med foreningens formål, som melder dette til oppløsende Landsmøte som en del av avsluttende revidert regnskap.

 

Vedtatt av Stiftelsesmøtet på Risøya den 1. juli 2008.

Endringer vedtatt av Landsmøtet i Oslo den 19. mars 2011.